06/09/2019

Algemene verkoopsvoorwaarden van de wallet

Keplerk is een direct verkoopplatform van Bitcoins en biedt zijn klanten een Bitcoinportefeuille aan. Je kan je Bitcoins rechtstreeks bij Keplerk kopen, zolang de voorraad strekt, en die dan in je Bitcoinwallet opslaan. Keplerk biedt een dienst aan maar dit is geen marktplaats om cryptoactiva te kopen/verkopen waarbij kopers en verkopers met elkaar in contact worden gebracht.

Onder bepaalde, hieronder vermelde, voorwaarden en binnen de aankooplimieten die door Keplerk zijn opgesteld, kan de Klant zijn Bitcoins die in een KEPLERK Crypto-Wallet zijn opgeslagen aan Keplerk doorverkopen.

Je kan de algemene voorwaarden van de KEPLERK Crypto-Wallet raadplegen via de volgende Hyperlink: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet.

Je kan deze Algemene Voorwaarden van de Crypto-Wallet (hieronder „AVW“) raadplegen via de volgende hyperlink: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet. Ze zijn geldig vanaf 06 september 2019. Gelieve ze aandachtig te lezen. We raden je ook aan om ze te downloaden en/of af te drukken en er een kopie van te bewaren. Lees de AVW‘s regelmatig opnieuw na. Wanneer je ze gebruikt, word je geacht de AVW‘s te hebben aanvaard.

 

1. PARTIJEN

Deze AVW‘s zijn overeengekomen tussen,

2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Alle hierna bepaalde termen die met een hoofdletter beginnen, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud staan, worden in de volgende betekenis gebruikt: „AVW“: is een letterwoord dat staat voor Algemene Voorwaarden van de Crypto-Wallet. Dit zijn de voorwaarden die de contractuele relatie bepalen tussen de Klant en Keplerk. Bij het aanmaken van zijn Klantenruimte aanvaardt de Klant de AVW‘s. Daarvoor vinkt de Klant het hiervoor voorziene vakje aan.

Klant“ of „Jij“: verwijst naar de meerderjarige natuurlijke persoon die zijn rechten kan uitoefenen in de zin van het artikel 414 van het Franse burgerlijk wetboek en die een Klantenruimte heeft geopend. De Klant die een Geldige Klantenruimte heeft aangemaakt, kan vervolgens een KEPLERK Crypto-Wallet openen.

Consument“: verwijst naar alle natuurlijke personen die handelen met een doel dat niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteit valt.

Crypto-activa“: De digitale weergave van een waarde die niet is uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of door een overheidsinstantie, die niet noodzakelijk gelinkt is aan een munt die als wettig betaalmiddel geldt, die niet het juridische statuut van een munt heeft, maar door natuurlijke of rechtspersonen als betaalmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen of uitgewisseld, overeenkomstig het artikel L. 54-10-1-2 ° van de Franse monetaire en financiële code. Op dit ogenblik zijn de Cryptoactiva die door Keplerk voor verkoop worden aangeboden, beperkt tot Bitcoins (BTC).

Crypto-Wallet“: verwijst naar de fysieke of digitale drager waarop de privésleutel wordt opgeslagen die nodig is om een of meerdere Cryptoactiva bij te houden en te gebruiken.

Emittent“: verwijst naar de instelling voor elektronisch geld, CFS-Zipp Limited of een andere instelling voor elektronisch geld die zijn diensten op het Franse grondgebied mag aanbieden en waarmee Keplerk een handelsovereenkomst heeft afgesloten. CFS-Zipp Limited is een vennootschap naar Engels recht met maatschappelijke zetel in 790 Uxbridge Road, Hayes Middlesex, UB4 ORS, Verenigd Koninkrijk. Ze is ingeschreven op het nummer 03925386 en heeft een Europees paspoort om elektronisch geld in Frankrijk uit te geven. Keplerk heeft met deze vennootschap een CFS-Zipp-handelsovereenkomst afgesloten.

Verzenden“: verwijst naar de Overdracht van Cryptoactiva van jouw KEPLERK Crypto-Wallet naar een andere Crypto-Wallet.

Klantenruimte“  verwijst naar de account die op naam van de Klant op het Keplerk-Platform is aangemaakt overeenkomstig de bepalingen van het artikel 9 van de AVW‘s.

Geldige Klantenruimte“: verwijst naar de account die op naam van de Klant op het Keplerk-Platform is aangemaakt overeenkomstig de bepalingen van het artikel 9 van de AVW‘s en waarvoor de procedure voor de inschrijving en de identiteitsverificatie met succes is uitgevoerd.

Overmacht“: verwijst naar alle uitzonderlijke omstandigheden die de uitvoering onmogelijk maken van een verplichting van een van de Partijen. Volgens deze AVW‘s wordt over overmacht gesproken bij onvoorspelbaarheid, onweerstaanbaarheid of onverwachtheid.

Kosten“: verwijst naar de kosten die door Keplerk worden aangerekend en die worden bepaald in het artikel 13.

Elektronisch Geld“: verwijst naar het elektronisch geld dat door de Emittent is uitgegeven en door Keplerk is aanvaard voor het kopen van Cryptoactiva.

Keplerk-Platform“: verwijst naar het onlineplatform dat vanop alle dragers toegankelijk is (onder andere via de website van Keplerk of via de mobiele app). Het Keplerk-platform wordt gehost door OVH uit Roubaix.

Terugkoop“: verwijst naar de terugkoop van Cryptoactiva van de Klant door Keplerk. Die terugkoop verloopt overeenkomstig de AVW‘s. Keplerk biedt geen enkele garantie op de Terugkoop van Cryptoactiva. De Klant kan zijn Cryptoactiva alleen verkopen binnen de aankooplimieten die door Keplerk zijn bepaald.

Ontvangst“: verwijst naar de Overdracht van een Crypto-Wallet naar jouw KEPLERK Crypto-Wallet.

„Klantendienst“: verwijst naar de Klantendienst van Keplerk. Je kan die bereiken:

Duurzame drager“: verwijst naar alle instrumenten waarmee de Gebruiker informatie kan opslaan die persoonlijk aan hem is gericht en waar hij later naar kan teruggrijpen, volgens de doelen waarvoor de informatie is bestemd en waarmee de opgeslagen informatie identiek kan worden gereproduceerd.

Ticket“: verwijst naar het ticket van Elektronisch Geld „Keplerk by Moneyclic“, met een waarde per eenheid van 50 of 100 euro. Het Ticket en het Elektronisch geld worden door de Emittent uitgegeven. De Verdeler zorgt voor het verdelen van de Tickets. Je kan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het ticket raadplegen op het adres; https://moneyclic.com/terms-et-conditions/.

Verkoper“: verwijst naar een Klant die heeft beslist om zijn Cryptoactiva aan Keplerk te verkopen en die een Geldige Klantenruimte heeft.

Overdracht“: verwijst naar de Verzending of de Ontvangst van Cryptoactiva van een KEPLERK Crypto-Wallet naar een andere Crypto-Wallet (inclusief de KEPLERK Crypto-Wallet van een andere Klant) of van een Crypto-Wallet naar een KEPLERK Crypto-Wallet.

3. ONDERWERP VAN DE AVW‘S

3.1 De AVW‘s moeten de voorwaarden bepalen waaronder:

3.2 De Cryptoactiva worden bij Keplerk gekocht via betaling met Elektronisch Geld. Dit gebeurt volgens de algemene verkoopsvoorwaarden van cryptoactiva. Je kan die raadplegen op het adres: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden.

3.3 De betaling van Cryptoactiva die Keplerk van zijn Klanten heeft teruggekocht, gebeurt via overschrijving op de bankrekening van de Klant.

3.4 In geval van een geschil tussen de Partijen zijn alleen de AVW‘s rechtsgeldig.

4. WAARSCHUWING OVER DE RISICO‘S VAN CRYPTOACTIVA

4.1 Waarschuwing over de juridische aard van Cryptoactiva

4.1.1 Cryptoactiva zijn geen wettig betaalmiddel, volgens artikel L. 111-1 van de Franse Monetaire en financiële code. Ze zijn ook geen elektronisch geld, volgens artikel L. 315-1 van de Franse Monetaire en financiële code.

4.1.2 Keplerk vestigt je aandacht op het feit dat het noch het voortbestaan noch de waarde van de Cryptoactiva kan garanderen. Die laatste wordt alleen bepaald volgens de wet van vraag en aanbod van de investeerders.

4.1.3 Je moet ervoor zorgen dat je informatica- en telecomapparatuur beveiligd is om het hacken van je gegevens te voorkomen (inclusief persoonsgegevens).

4.1.4 Keplerk wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van Cryptoactiva en/of dragers met Cryptoactiva zoals bijvoorbeeld USB-sticks of harde schijven.

4.2 Waarschuwing over de risico‘s van Cryptoactiva

4.2.1 De koers van Cryptoactiva is uiterst volatiel en de variaties zijn onvoorspelbaar. De koers van Cryptoactiva kan heel snel positief of negatief evolueren. Het kopen van Cryptoactiva houdt een hoog risico in, waaronder het risico op het verlies van de totale waarde van de aankoop van Cryptoactiva.

4.2.2 Ga voorzichtig en oplettend te werk. Beperk je aankopen van Cryptoactiva tot het financiële bedrag waarvan je je kan permitteren om het te verliezen zonder in financiële problemen te komen. Daarom raden we af om al je liquiditeit in Cryptoactiva om te zetten. Hou er rekening mee dat de Cryptoactiva volatiel zijn en volledig onverwacht in waarde kunnen afnemen.

4.2.3 Elke overdracht moet worden uitgevoerd op basis van een evaluatie van de risico‘s die eruit kunnen voortvloeien. Ook moet je de onderliggende technologieën begrijpen (onder andere de werking van de blockchain).

4.2.4 Daarom behoudt Keplerk zich het recht voor om te weigeren een Overdracht uit te voeren. Dit kan (i) in geval de waarschuwingen niet zijn gerespecteerd, (ii) in geval het gedrag door Keplerk als onredelijk wordt beschouwd op basis van het bedrag per eenheid of het gecumuleerde bedrag van de door de Klant aangevraagde Overdracht, (iii) in geval de gegevens die de Klant heeft doorgegeven voor de controle van zijn identiteit en voor de kennis van de Klant fout of onvolledig zijn, (iv) in geval van fraude of van vermoeden van het witwassen van geld of van de financiering van terrorisme.

4.2.5 De waarde van Cryptoactiva, uitgedrukt in geld dat als wettelijk betaalmiddel geldt, wordt aangegeven op de transactieplatformen. Die zijn niet gereglementeerd en geven geen enkele financiële, liquiditeits-, technische of andere garantie.

4.2.6 Wanneer je beslist om je Cryptoactiva buiten het Kepler-Platform om te verkopen, draag jij alleen het risico op het, onder andere technisch, in gebreke blijven van de transactieplatforms waartoe je je hebt gericht en die mogelijk het bedrag niet terugbetalen dat overeenkomt met de koers van de Cryptoactiva die je aan die derden of op die platforms hebt verkocht. Je stelt je ook bloot aan technische risico‘s die zich op die transactieplatforms kunnen voordoen en die ervoor kunnen zorgen dat je Cryptoactiva ontoegankelijk worden of zelfs verdwijnen of dat je die Cryptoactiva niet langer kan verkopen. Het technisch in gebreke blijven, het risico op gebrek aan Cryptoactivaliquiditeit en het technische risico rond transactieplatforms, kunnen ervoor zorgen dat de verwerking van de transacties vertraging oplopen waardoor het kan gebeuren dat de Overdracht voor de Klant niet op een precieze datum en/of voor een vooraf bepaald bedrag plaatsvindt.

4.2.7 Keplerk is een handelsmaatschappij die geen beleggings-, betaal- of bankingdiensten aanbiedt. Keplerk is dan ook niet onderhevig aan de erkenning, supervisie of controle van de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

4.2.8 Keplerk geeft geen advies over de rechtmatigheid van de Overdrachten en geeft geen trends of marktindicatoren over Cryptoactiva door. Keplerk kan hiervoor door de Klanten dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden.

5. MANIEREN OM CRYPTOACTIVA OP TE SLAAN

5.1 Keplerk verbindt zich ertoe om je Cryptoactiva beveiligd in je KEPLERK Crypto-Wallet bij te houden. De opslag van de toegang tot je Cryptoactiva gebeurt via niet-geconnecteerde dragers (Cold Storage) zodat je zeker bent dat je privésleutel beschermd is.

5.2 Dankzij de opgestelde veiligheidsprotocollen heb je toegang tot je Cryptoactiva terwijl ze beschermd zijn tegen het risico op verlies, vergetelheid of schade die bij traditionele toegangsmanieren kan optreden.

5.3 Doordat Keplerk de toegangsrechten beheert, is het mogelijk om de toegang tot de KEPLERK Crypto-Wallet in geval van interne storingen (operationele veerkracht) te limiteren terwijl de toegang toch behouden blijft.

5.4 Keplerk is verantwoordelijk voor de controle over de manieren waarop je toegang tot je Cryptoactiva hebt (private cryptografische sleutels) en de manieren waarop het saldo van je Cryptoactiva in je KEPLERK Crypto-Wallet kan opnemen. Keplerk is echter niet verantwoordelijk voor het bijhouden van je gebruikersnaam en password waarmee je toegang tot je KEPLERK Crypto-Wallet hebt. Alleen jij bent daarvoor verantwoordelijk.

5.5 Keplerk verbindt zich ertoe om de scheidingsbeginselen van de Cryptoactiva na te leven, om het verbod te respecteren om de Cryptoactiva van Klanten te gebruiken behalve indien de Klanten hiermee akkoord zijn en om de Cryptoactiva terug te geven op de manieren die in deze AVW‘s zijn bepaald.

6. OVERDRACHT VAN CRYPTOACTIVA DOOR DE KLANT

6.1 Met de KEPLERK Crypto-Wallet kan je:

6.2 Cryptoactiva Ontvangen: Je ontvangt Cryptoactiva op je KEPLERK Crypto-Wallet. Je kan Cryptoactiva aan een derde overdragen (inclusief aan een andere Klant) door Cryptoactiva van je Crypto-Wallet naar de KEPLERK Crypto-Wallet van die derde (of van de andere Klant) over te maken. Hiervoor moet je:

6.3 Het Ontvangen van Cryptoactiva bij de aankoop van een Ticket van Elektronisch Geld: Cryptoactiva worden bij Keplerk aangekocht volgens de algemene verkoopsvoorwaarden van cryptoactiva. Je kan die raadplegen op het adres: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden.

6.4 Het Verzenden van Cryptoactiva: om Cryptoactiva naar een andere Crypto-Wallet te verzenden, moet je als Klant de volgende bewerkingen uitvoeren:

6.5 Cryptoactiva door Keplerk laten terugkopen: Keplerk kan de Cryptoactiva van zijn Klanten terugkopen onder de voorwaarden die in artikel 16 zijn opgesomd.

6.6 Bij het Verzenden of Terugkopen van Cryptoactiva wordt de Transfertopdracht van de Cryptoactiva van de KEPLERK Crypto-Wallet uitgevoerd op het ogenblik dat de Klant de Overdracht bevestigd.

6.7 Bij de Overdracht ten gevolge van een Terugkoop, zorgt de bevestiging van de Terugkoop ervoor dat de koers van het Cryptoactivum wordt vastgelegd overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden van Cryptoactiva. Je kan die raadplegen op: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden.

6.8 Keplerk is niet verantwoordelijk voor de cryptografische sleutels van de Cryptoactiva.

7. AANTAL GEKOCHTE CRYPTOACTIVA

7.1 De opslag van Cryptoactiva in de KEPLERK Crypto-Wallet brengt geen kosten met zich mee.

7.2 Het maximumbedrag in Cryptoactiva dat in een KEPLERK Crypto-Wallet kan worden bewaard, is te vinden op het adres:

7.3 Het bedrag in Cryptoactiva moet voldoende zijn om de mijnbouwkosten in geval van Overdracht te dekken.

8. TERMIJN VOOR DE OVERDRACHT VAN CRYPTOACTIVA

8.1 Bij het Verzenden, worden je Cryptoactiva overgedragen naar de Crypto-Wallet die door de Klant is opgegeven.

8.2 Van zodra je de Verzending hebt bevestigd, is de Overdracht van Cryptoactiva onomkeerbaar. De overgedragen Cryptoactiva zullen niet meer op het saldo van je KEPLERK Crypto-Wallet te zien zijn.

8.3 Het saldo van je Crypto-Wallet wordt bijgewerkt van zodra de Overdracht op de blockchain is geregistreerd. Dit kan enkele dagen duren. De registratie op de blockchain wordt bepaald door het internationale evenwicht tussen het aanbod van het rekenvermogen en de vraag voor registraties in de blockchain. Keplerk is niet verantwoordelijk voor de levertijden, met name voor de inschrijvingstijden van een Overdracht op de blockchain. De inschrijvingstijd op de blockchain kan enkele uren tot enkele dagen en zelfs weken duren.

8.4 Je kan je Cryptoactiva slechts gebruiken na inschrijving op de blockchain want alleen zo kunnen ze in je Crypto-Wallet worden geleverd.

8.5 Behalve in geval van Overmacht kan elke Verzending die langer duurt dan dertig (30) dagen op vraag van de Consument leiden tot de ontbinding van de Overdracht. De bestemmeling van de Verzending moet hierbij wel kunnen aantonen dat hij/zij geen Cryptoactiva in zijn Crypto-Wallet heeft ontvangen.

8.6 Op elk moment kun je bij Keplerk informatie vragen over de duur van de Verzending. Je kunt hiervoor de Klantendienst contacteren of via de hyperlink op het Keplerk-Platform: https://keplerk.com/nl-BE/contact.

8.7 Je kunt je Cryptoactiva slechts gebruiken nadat ze ingeschreven zijn op de blockchain en nadat ze in je Crypto-Wallet zijn geleverd.

8.8 Keplerk kan door de Klant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de duur van de Ontvangst van de Cryptoactiva. Indien de het abnormaal lang duurt vooraleer je jouw Cryptoactiva Ontvangt, raadt Keplerk de Klant aan om contact op te nemen met de beheerder van de Crypto-Wallet van waaruit de Cryptoactiva moeten worden verstuurd.

9. EEN KLANTENRUIMTE OPENEN

9.1 Elke Klant opent een Klantenruimte. Die is strikt persoonlijk en wordt aangemaakt om uitsluitend door de Klant te worden gebruikt. De Klant schrijft zich in volgens de procedure die door Keplerk is voorzien.

9.2 Keplerk voert een controle uit door een SMS te sturen naar het telefoonnummer dat de Klant bij zijn inschrijving heeft doorgegeven.

9.3 De toegang tot de Klantenruimte is beveiligd door een gebruikersnaam en password die je geheim moet houden. Het delen van je gebruikersnaam en password met derden zal leiden tot de schorsing of definitieve sluiting van je Klantenruimte. Je bent dan ook de enige verantwoordelijke voor schade die voortvloeit uit de bekendmaking van je gebruikersnaam en password. Van zodra je weet dat je gebruikersnaam en password openbaar zijn gemaakt (of dat risico lopen), moet je Keplerk daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Die zal dan meteen je Klantenruimte blokkeren. Om je Klantenruimte te heractiveren, moet je contact opnemen met de Klantendienst van Keplerk.

9.4 Keplerk behoudt zich het recht voor om een Klantenruimte, een Overdracht, een Terugkoop of een terugstorting door overschrijving op je bankrekening op te schorten in geval van verdenking van witwassen, van onrechtmatig gebruik of van fraude die jou kan worden toegeschreven, als blijkt dat de informatie die je hebt doorgegeven voor de goedkeuring van je Klantenruimte foutief, onvolledig of onnauwkeurig was. Dit gebeurt overeenkomstig deze AVW‘s of overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform dat toegankelijk is via de hyperlink: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden.

10. GOEDKEURING VAN DE KLANTENRUIMTE

10.1 Voor de bevestiging van de Klantenruimte moet je de volgende gegevens en documenten doorgeven:

10.2 Je moet ook een werkende videocamera hebben waarmee je de videocontrole kunt uitvoeren die vereist is voor de goedkeuring van je Klantenruimte.

10.3 Je kunt op elk moment worden gevraagd om bijkomende informatie en bewijsstukken voor te leggen, zoals: de referenties van je betaalrekening die je hebt geopend bij een betalingsdienstaanbieder gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de Europese economische ruimte, bijkomende bewijsstukken voor je identiteit, je inkomsten of de herkomst van je middelen.

10.4 De Klant levert die informatie en documenten op de Klantenruimte. Eens de informatie en documenten zijn nagetrokken, keurt Keplerk de Klantenruimte goed.

10.5 Met een Geldige Klantenruimte kan je:

11. JE CRYPTO-WALLET AFSLUITEN

11.1 De Crypto-Wallet kan worden afgesloten:

11.2 Keplerk moet de Cryptoactiva uit de KEPLERK Cryptowallet aan de Klant overmaken binnen drie [3] maanden nadat de Klant meldt dat hij de KEPLERK Crypto-Wallet wil afsluiten.

11.3 De Cryptoactiva worden op een duurzame Drager aan de Klant overgemaakt en gestuurd naar de gegevens die de Klant zelf heeft doorgegeven.

11.4 Indien de Klant aan het einde van de periode van [3] maanden geen contactgegevens heeft doorgegeven waarop de KEPLERK-Cryptoactiva van de Cryptowallet kunnen worden overgezet, zal Keplerk de Cryptoactiva overzetten op het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij het openen van zijn Klantenruimte.

11.5 Op de Klantenruimte of via het e-mailadres contact@keplerk.com geef je de gegevens in waarheen de Cryptoactiva uit de KEPLERK Crypto-Wallet mogen worden gestuurd.

12. KOERS VAN DE CRYPTOACTIVA

12.1 De koers van de Cryptoactiva wordt in euro en exclusief btw aangegeven op het Keplerk Platform. Je kan de manieren waarop de koers van de Cryptoactiva worden berekend, raadplegen op het Keplerk Platform, op dit adres: https://keplerk.com/nl-BE/kosten-en-limieten.

12.2 De koers van de Cryptoactiva wordt door Keplerk bepaald op het ogenblik van de Terugkoop van Cryptoactiva, overeenkomstig artikel 6 of artikel 16. De Klant wordt van de koers op de hoogte gebracht.

13. KOSTEN DIE DOOR KEPLERK WORDEN AANGEREKEND

13.1 Overdrachtskosten Keplerk past Overdrachtskosten toe. Die zijn inbegrepen in de aankoopprijs van de Cryptoactiva. De Overdrachtskosten zijn berekend in euro en komen overeen met een percentage van het bedrag dat wordt Overgedragen.

13.2 Terugkoopkosten: Keplerk rekent ook Kosten aan bij de Terugkoop van Cryptoactiva van zijn Klanten. Die Kosten worden van de Terugkoopprijs van de Cryptoactiva afgetrokken. De kosten zijn berekend in euro en vertegenwoordigen een percentage van het bedrag van de Terugkoopactie.

13.3 De manieren waarop de Kosten worden berekend, worden op het Keplerk-Platform op het adres https://keplerk.com/nl-BE/kosten-en-limieten aan de Klant doorgegeven. De Klant wordt vóór de bevestiging van de Terugkoop- of Overdrachtsactie van het bedrag van de Kosten op de hoogte gebracht.

14. ER IS GEEN HERROEPINGSRECHT

14.1 Voor de Overdracht en Terugkoop van Cryptoactiva kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit is overeenkomstig de bepalingen van het artikel L. 121-21-8 van de Franse Consumentenwet. Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten rond de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd en waarvan de uitvoering is gestart op de voorafgaande en uitdrukkelijke vraag van de Consument mits hij uitdrukkelijk en voorafgaand afstand doet van het herroepingsrecht. Dat is het geval bij Cryoptoactiva die niet op een fysieke drager zijn geleverd en waarvoor een begin van uitvoering bestaat.

14.2 BIJGEVOLG HEEFT DE CONSUMENT, DOOR HET ONDERTEKENEN VAN DE AVW‘S GEEN HERROEPINGSRECHT.

15. BETALING VAN DE TERUGKOOP

De verkoopprijs van de Terugkoop van Cryptoactiva wordt contant door Keplerk betaald, via een overschrijving op de betaalrekening van de Verkoper.

16. TERUGKOOP VAN CRYPTOACTIVA DOOR KEPLERK

De verkoopprijs van de Terugkoop van Cryptoactiva wordt contant door Keplerk betaald, via een overschrijving op de betaalrekening van de Verkoper.

16.1 De optie op Terugkoop is beschikbaar op het Keplerk-Platform binnen de tijds- en hoeveelheidslimieten die Keplerk eventueel oplegt. Die limieten kan je raadplegen op het adres: https://keplerk.com/nl-BE/kosten-en-limieten. Voor meer informatie kan de Klant via e-mail contact opnemen met de Klantendienst van Keplerk.

16.2 Keplerk kan zijn Klanten zelf aanbieden om Cryptoactiva Terug te kopen. Die dienst is beschikbaar in de Geldige Klantenruimte op het Keplerk-Platform. De Klanten hebben toegang tot een interface waarlangs ze het aantal te verkopen Cryptoactiva kunnen selecteren.

16.3 Keplerk laat de Klant de Terugkoopprijs weten die hij voor zijn geselecteerde Cryptoactiva kan krijgen. De Terugkoopprijs wordt bepaald door de referentiekoers van het Cryptoactivum toe te passen zoals voorzien in het artikel 11, min de Terugkoopkosten die overeenkomstig artikel 13 van de AVW‘s door Keplerk worden afgetrokken.

16.4 Als je het Terugkoopaanbod van Keplerk wenst te aanvaarden, moet je als Verkoper:

 

16.5 Verloop van de Terugkoop van Cryptoactiva die in een KEPLERK Crypto-Wallet zijn opgeslagen

 

17. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CRYPTO-WALLET VAN KEPLERK

17.1 Je kan de AVW‘s raadplegen op het Keplerk-Platform, op het volgende adres https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet of in je Klantenruimte.

17.2 De AVW‘s kunnen ook schriftelijk of op een duurzame drager worden overgemaakt. De Klant hoeft dit alleen telefonisch of via e-mail aan de Klantendienst te vragen.

17.3 Bij het aanmaken van een Klantenruimte en voor een Terugkoopactie moet je de AVW‘s aanvaarden zodat je op de hoogte bent van de geldende bepalingen.

17.4 Je wordt geacht de AVW‘s te aanvaarden wanneer je ze gebruikt.

17.5 We raden je ook aan om de AVW‘s te downloaden en/of af te drukken en er op een duurzame drager een kopie van te bewaren, ondanks Keplerks opslagregels.

18. WIJZIGING VAN DE AVW‘S

18.1 Keplerk kan de AVW‘s op elk ogenblik te wijzigen.

18.2 Elk project om de AVW‘S te wijzigen wordt op een duurzame Drager aan de Klant bekendgemaakt. Dit gebeurt voor de voorgestelde datum waarop de wijziging in werking treedt.

18.3 Elke Klant mag de voorgestelde wijzigingen weigeren en moet die weigering op een duurzame drager aan de Klantendienst overmaken. Dit moet gebeuren voor de voorgestelde datum waarop de wijziging in werking treedt (de poststempel toont de rechtgeldigheid aan).

18.4 Indien de Klant de nieuwe AVW‘s weigert, worden de AVW‘s zonder bijkomende kosten ontbonden. Dit gebeurt overeenkomstig artikel 11 over het afsluiten van de Crypto-Wallet.

18.5 Bij een wijziging van de AVW‘s kunnen de AVW‘s die van toepassing zijn voor de Klant online in de Klantenruimte worden geraadpleegd op het adres https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden-wallet.

19. VERANTWOORDELIJKHEID EN VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

19.1 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de AVW‘s niet of slecht zijn uitgevoerd door de schuld van de Klant, van een derde of bij Overmacht.

19.2 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden:

20. VEILIGHEID VAN DE CRYPTOACTIVA

20.1 Keplerk verbindt zich ertoe om zijn prestaties te verzekeren met respect voor de geldende wetten en reglementen en volgens de regels van de kunst.

20.2

20.3 Keplerk stelt alles in het werk om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Cryptoactiva te verzekeren die hem zijn toevertrouwd. Het doet dit met de opslag van de KEPLERK Crypto-Wallet.

20.4 Toch kan Keplerk niet verantwoordelijk worden gehouden ten opzichte van de Klant voor eventuele fouten, lacunes, onderbrekingen of vertragingen van acties die via het Keplerk-Platform zijn uitgevoerd en die het resultaat zijn van een ongeautoriseerde toegang tot het Keplerk-Platform.

20.5 Keplerk kan verder niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal, vernietiging of niet-toegelaten communicatie van gegevens wanneer dit het resultaat is van een ongeautoriseerde toegang tot het Keplerk-Platform.

20.6 Keplerk heeft niets te maken met de bestaande rechtsbanden tussen de Klant en de bestemmeling van de Overdracht.

20.7 Keplerk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een fout, tekortkoming of slordigheid van jou of van de bestemmeling van de Overdracht.

21. INTELLECTUELE EIGENDOM

21.1 Overeenkomstig deze AVW‘s wordt geen enkel recht op intellectuele eigendom met betrekking tot het gebruik van het Ticket en de Klantenruimte aan de Klant overgedragen.

21.2 De elementen die op het Keplerk-Platform worden weergegeven, bestaan uit foto‘s, displays, teksten, tekeningen, logo‘s en afbeeldingen. Die zijn het exclusieve eigendom van Keplerk, ze zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of het octrooirecht.

21.3 Elke weergave en/of verspreiding van die elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keplerk, stelt de overtreders bloot aan een gerechtelijke vervolging.

22. PERSOONSGEGEVENS

22.1 In het kader van het opslaan van Cryptoactiva en de behandeling van de persoonsgegevens van zijn Klanten, verbindt Keplerk zich ertoe om de reglementering rond de bescherming van persoonsgegevens te respecteren. Dit betreft het EU-Reglement 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens („AVG“) en de Franse wet nr. 78_17 van 6 januari 1978 over informatica, bestanden en vrijheden, aangepast op 20 juni 2018 (hierna de geldende „Reglementering“). Voor meer informatie kan je op https://keplerk.com/nl-BE/vertrouwelijkheidsbeleid ons beleid rond gegevensbescherming raadplegen.

22.2 Doel van de verwerking

22.3 Communicatie met de bestemmelingen van de verzamelde gegevens

 

22.4 Toepassing van de rechten van de betrokkenen

23. STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

23.1 Keplerk is onderhevig aan de Franse regelgeving rond de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

23.2 Keplerk moet onder andere de identiteit van zijn Klanten vaststellen en controleren en eventueel ook van de uiteindelijke begunstigde van de Klantenruimte en/of van de acties die ermee samenhangen.

23.3 De Klant erkent dat Keplerk op elk ogenblik een einde kan maken aan de toegang tot de aankoop- of verkoopdienst van Cryptoactiva of dat Keplerk die toegang kan uitstellen.

24. BEWIJS

24.1 De archivering van de communicatie en met name elke historiek over de uitgevoerde Overdrachten en Terugkopen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, overeenkomstig het artikel 1379 van het Burgerlijk Wetboek.

24.2 Die communicatie, en met name elke historiek over de uitgevoerde Overdrachten en Terugkopen maar ook de communicatie in het algemeen, elk informaticadocument van Keplerk, geldt als bewijsstuk tussen de Partijen.

24.3 Bovendien worden de Overdrachten en Terugkopen op de blockchain ingeschreven, overeenkomstig het voorziene protocol voor het betrokken Cryptoactief.

25. ONDERHOUD

Keplerk behoudt zich het recht voor om de toegang tot de online KEPLERK Crypto-Wallet tijdelijk te onderbreken. Dit kan gebeuren omwille van technische redenen, voor de veiligheid of voor onderhoud. Die operaties geven geen recht op schadevergoeding. Keplerk doet zijn best om dit type onderbrekingen tot een strikt minimum te beperken.

26. DIENST NA VERKOOP

Voor alle vragen rond de toepassing van deze AVW‘s en over de manier waarop de KEPLERK Crypto-Wallet werkt, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst van Keplerk.

27. OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AVW‘S

27.1 Je kan de Crypto-Wallet niet aan een derde overlaten. De Gebruiker kan de AVW‘s niet volledig of gedeeltelijk overdragen, noch onder bezwarende titel noch gratis.

27.2 In geval niet aan die verplichting wordt voldaan, worden deze AVW‘s onmiddellijk opgezegd en kan Keplerk je aansprakelijk stellen.

28. DIVERSE CLAUSULES

28.1 De nietigheid van een niet-substantiële contractuele clausule leidt niet tot de nietigheid van de AVW‘s.

28.2 Het feit dat Keplerk zich niet beroept op een of meerdere clausules van de AVW‘s betekent niet dat het verzaakt aan die clausules of aan de andere clausules van de AVW‘s. Die blijven geldig.

29. ONTBINDING VAN HET CONTRACT

29.1 De Klant kan deze AVW‘s op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving ontbinden.

29.2 Keplerk kan deze AVW‘s opzeggen in geval van een gerechtvaardigde verdenking over de identiteit die de Klant heeft opgegeven of in geval van de niet-naleving van een van de verplichtingen die deze AVW‘s de Klant opleggen (onder andere wanneer de Klant niet de nodige informatie en identificatiedocumenten voorlegt zoals in de AVW‘s wordt gevraagd).

29.3 De klant kan de AVW‘s opzeggen door contact op te nemen met de Klantendienst van Keplerk. Dit kan via e-mail of via een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

30. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

30.1 De AVW‘s en alle andere contractuele informatie die op het Keplerk-Platform staan vermeld, zijn opgesteld in het Frans en kunnen in andere talen zijn vertaald.

30.2 Indien de Franse versie en de vertalingen uiteenlopen, heeft de Franse versie de overhand.

31. BEMIDDELING

31.1 Keplerk informeert de Klant dat hij het recht heeft om contact op te nemen met de ombudsman voor elektronische communicatie. Je vindt zijn gegevens hieronder: Ombudsman voor elektronische communicatie: C.S 30342 -94 257 GENTILLY CEDEX, FRANKRIJK. Je vindt de info op het adres: https://www.mediation-telecom.org

31.2 De Klant kan de ombudsman rechtstreeks online contacteren op bovenvermeld adres. Hij stuurt hiervoor het correct ingevulde formulier voor aanhangigmaking van de ombudsman voor elektronische communicatie door.

31.3 De Klant heeft het recht om beroep te doen op een dienst voor de buitengerechtelijke beslechting van consumptiegeschillen. Hij maakt de zaak hiervoor aanhangig bij een ombudsman. Dit recht verhindert niet dat hij voor elke klacht eerst de Klantendienst van Keplerk moet contacteren.

32. BEVOEGDE RECHTBANKEN

Ondanks het voorafgaande en overeenkomstig de bepalingen van het artikel R. 631-3 van de hieronder vermelde Franse Consumptiecode beschikt de Klant, op voorwaarde dat hij een Consument is, over verschillende opties: „De consument kan kiezen om de zaak aanhangig te maken bij een van de territoriaal bevoegde rechtbanken volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Daarnaast kan hij ook kiezen voor een van de rechtbanken van de plaats waar hij verbleef op het ogenblik dat de overeenkomst wordt afgesloten of dat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

33. TOEPASSELIJK RECHT

Deze AVW‘s vallen onder het Franse recht.